15
Οκτ

Όλος ο Κυβερνητικός σχεδιασμός για τις επενδύσεις – Τα μέτρα πρώτης γραμμής που περιλαμβάνει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο

Απλοποίηση των διαδικασιών και επιτάχυνση της αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων, καθορισμό πενταετιών στα Εθνικά Προγράμματα Ανάπτυξης και πιστοποίηση της υλοποίησης των επενδύσεων από ελεγκτικές εταιρείες, είναι ορισμένα από τα μέτρα πρώτης γραμμής που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Επενδύω στην Ελλάδα” που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το νομοσχέδιο, που στόχο έχει τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την προσέλκυση επενδύσεων, η έγκριση αδειοδότησης για τις στρατηγικές επενδύσεις ορίζεται εντός 45 ημερών, ενώ όταν πρόκειται για την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στρατηγικής επένδυσης ο χρόνος μειώνεται στις 30 ημέρες. Σε περίπτωση όμως άπρακτης παρέλευσης των ημερομηνιών αυτών, λόγω ευθύνης της διοίκησης, επιβάλλεται πειθαρχική ποινή, για τον υπάλληλο και για τον προϊστάμενο της εκάστοτε αδειοδοτικής ή γνωμοδοτικής υπηρεσίας. Επίσης προβλέπεται πως η πιστοποίηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων που υπάγονται σε επενδυτικούς νόμους, μπορεί να γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες, αντί της διοίκησης που ισχύει σήμερα.

Με το νομοσχέδιο δίνεται παράταση κατά έναν χρόνο και συγκεκριμένα έως τις 31/12/2020 της προθεσμίας υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011.

Ένας ακόμη άξονας του νομοσχεδίου είναι η σύσταση ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων στις γενικές γραμματείες Βιομηχανίας και Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Αλλά και η δημιουργία Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη στον οποίο θα αποτυπωθεί το σύνολο των  γεωχωρικών δεδομένων, αλλά και Εθνικού Μητρώου Υποδομών.

Με άλλη διάταξη του πολυνομοσχεδίου, προβλέπεται πως οι επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα που ασκείται υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας του ν. 4442/2016 που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας και υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5 του ν. 4442/2016.

Προβλέπεται επίσης πως στις περιοχές όπου υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν μεμονωμένες μεγάλες μονάδες, μπορεί να ιδρυθεί Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ). Ως μεμονωμένες μεγάλες μονάδες θεωρούνται αυτές που έχουν έκταση τουλάχιστον 150 στρέμματα για δραστηριότητες υψηλής όχλησης και 100 στρέμματα για δραστηριότητες μέσης όχλησης.

Για τη μείωση της γραφειοκρατίας, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ότι στο ΓΕΜΗ θα καταχωρούνται στοιχεία αυτοματοποιημένα, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας (τυπικός έλεγχος) ή ελέγχου νομιμότητας, και θα δημοσιεύονται με την υποβολή με μέριμνα του υπόχρεου της ηλεκτρονικής αίτησης. Παράλληλα αυξάνει τα πρόστιμα, έως και 100.000 ευρώ στην περίπτωση μη δημοσιοποίησης στοιχείων στο ΓΕΜΗ.

Επίσης προβλέπεται η δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) που θα αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας αναφορικά με τη χάραξη στρατηγικής  για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Ως προς την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης για τις βιομηχανικές δραστηριότητες, δεν θα απαιτείται πλέον έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας – βιοτεχνίας με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου. Οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης.

(της Αλεξάνδρας Γκίτση, capital.gr)