18
Μάι

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις του ΠΟΣΠΗΕΦ για το νομοσχέδιο αδειοδότησης των ΑΠΕ

Τις θέσεις και τις παρατηρήσεις του υπέβαλε ο ΠΟΣΠΗΕΦ αναφορικά με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ΑΠΕ.

Αναλυτικά, ο σύνδεσμος σημειώνει τα εξής:

Και σε αυτό το νομοσχέδιο παρατηρούμε διατάξεις με αναδρομικό χαρακτήρα εφαρμογής, όπως πχ η εκ των υστέρων επιβολή εγγυητικής επιστολής στα αιτήματα χορήγησης όρων σύνδεσης που έχουν ήδη υποβληθεί. Η αναδρομική ισχύς οποιουδήποτε νόμου θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη καθώς οι επενδυτές με άλλο καθεστώς καταθέτουν τα αιτήματα τους και με άλλο καθεστώς θα κληθούν να συνεχίσουν. Είναι μία πρακτική που δεν μπορεί να συνεχιστεί.
• Το νομοσχέδιο εισάγει για πρώτη φορά ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, έστω και προσωρινή. Αντιλαμβανόμαστε τη χρησιμότητα του μέτρου στις περιπτώσεις κορεσμένων υποσταθμών. Προτείνουμε σε υποσταθμούς που βεβαιωμένα έχουν περιθώριο ισχύος, να μην ισχύσει ούτε η προσωρινή αναστολή αδειοδοτήσεων. Άλλωστε τα στοιχεία για τη χωρητικότητα των υποσταθμών είναι δημόσια και ενημερωμένα.
• Θετικό σημείο η Επιστροφή του 50 % του κόστους Όρων Σύνδεσης που έχουν καταβληθεί από το 2021 και μετά από τους Φωτοβολταικούς Παραγωγούς κάτι για το οποίο η Ομοσπονδία μας κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια .
Κατά άρθρο:
ΑΡΘΡΟ 5

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Πρέπει οπωσδήποτε να προβλέπεται ποινή στους Διαχειριστές σε Περίπτωση που εντός 2 μηνών δεν χορηγηθούν όροι Σύνδεσης .
Σε καμμία Περίπτωση δε θα πρέπει η Ποινή να έχει εκδικητικό χαρακτήρα αλλά θα πρέπει να επιλεγεί μία ποινή που να έχει το διαρκέστερο αποτέλεσμα στη σκέψη και στη βούληση του υπαίτιου και πιθανών άλλων υποτρόπων .

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Οι Αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί μέχρι τη ψηφιση του Παρόντος Νόμου δε θα απαιτηθεί να προσκομίσουν Εγγυητικές Επιστολές παρά μόνο μετά τη χορήγηση Ορων Σύνδεσης . Σε αντίθετη Περίπτωση πρόκειται για να αναδρομική Ισχύ του Νόμου .

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ .

Πρέπει να προβλέπεται ποινή στον Διαχειριστή αν η Σύμβαση Σύνδεσης με το Διαχειριστή δεν υπογραφεί εντός 2 μηνών .

AΡΘΡΟ 10

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΧΥΣΗΣ .

Προκειται ξεκάθαρα για αναδρομική παρέμβαση στις υφιστάμενες συμβάσεις . Θα πρεπει να αποσυρθεί . Εχει τονιστεί εκτενώς από πολλους στα πλαίσια της Διαβούλευσης .

Ελπίζουμε να κάνουμε λάθος και το άρθρο να μην αφορά τα υφιστάμενα πάρκα .

Άρθρο 12

Παρ. 2
Εκπρόσωπος Ιδιωτικού Δικτύου ΜΤ ορίζεται ένας εκ των παραγωγών .
Κατά την άποψή μας θα πρέπει να μπορεί να ορίζεται ως Εκπρόσωπος Ιδιωτικού Δικτύου ΜΤ και ένας ανεξάρτητος Φορέας/ εταιρία, που θα έχει την τεχνογνωσία αλλά και τους πόρους να εκτελέσει όλες τις ενέργειες και αρμοδιότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 3-11, καθώς πρόκειται για λειτουργίες που απαιτούν τεχνογνωσία, πόρους και χρόνο.

Άρθρο 18
Τεκμηρίωση Νόμιμης Χρήσης
παράγραφος 1.
υποπαράγραφος β)
Στην συγκεκριμένη υποπαράγραφο αναφέρει ότι:
<>
Προς το παρόν ισχύει αυτό αλλά συμπληρωματικά σ αυτό η διευκρινιστική εγκύκλιος επί του άρθρου 160 του ν. 4759/2020 (ΦΕΚ Α΄245), του άρθρου 135 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄ 92) και λοιπών θεμάτων η οποία αναφέρει:
<< Προκειμένου μια αίτηση να χαρακτηριστεί πλήρης, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί τα στοιχεία κυριότητας ή νόμιμης χρήσης της έκτασης όπου εγκαθίσταται ο σταθμός. Ειδικά η έγκριση επέμβασης σε δημόσιες δασικές εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας δύναται να μην προσκομιστεί κατά το στάδιο της αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς αλλά κατά την υπογραφή της Σύμβασης σύνδεσης.
Σχόλιο 1: Άρα πρέπει να ενσωματωθεί το κείμενο της ερμηνευτικής στον παραπάνω νόμο. Διότι αν παραμείνει ως έχει, τότε ο χρόνος καθυστέρησης για την έκδοση έγκρισης επέμβασης είναι απαγορευτικός για να γίνουν αιτήσεις για φωτοβολταϊκά κάτω του 1 MW.
Σχόλιο 2: Μας δόθηκε παράταση μέχρι τις 30/6/2022 στις περιοχές απολιγνιτοποίησης να καταθέσουμε αιτήσεις και μπήκαμε στην διαδικασία, ξοδέψαμε χρήματα και χρόνο και πριν λήξει η προθεσμία θα ακυρώσετε τον εαυτό σας και εμάς μαζί?