29
Απρ

Σταθμοί αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας: Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για τους επενδυτές που έχουν λάβει ήδη άδεια παραγωγής

Ειρήνη Καλογερή

Το πλαίσιο για την αδειοδότηση και τη λειτουργία των σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των αδειών που έχουν ήδη χορηγηθεί, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που κατέθεσε το ΥΠΕΝ προς διαβούλευση την Τρίτη, με στόχο να καλυφθεί το κενό που υφίσταται σήμερα και να ρυθμιστεί διακριτά η δραστηριότητα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ως προς τις άδειες οι οποίες έχουν ήδη χορηγηθεί για την αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύουν οι γενικοί όροι που περιγράφονται στον νομοσχέδιο, αναφορικά με την δραστηριότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, την διαδικασία υποβολής αίτησης, αξιολόγηση και έκδοση άδειας, καθώς και την παράταση ισχύος, τροποποίηση, παύση, ανάκληση και μεταβίβαση αδειών.

Η χορήγηση άδειας, όπως υπογραμμίζεται, δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να λάβει άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας. Ως συνέπεια αυτού η άδεια αποθήκευσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει εάν:

  • Εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της ο κάτοχος της άδειας, εφόσον υποχρεούται, δεν έχει καταθέσει αίτηση για χορήγηση έγκρισης των παραπάνω. Τα αποδεικτικά υποβολής κοινοποιούνται στη ΡΑΕ και καταχωρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε). Για τους σταθμούς που έχουν υποχρέωση εκπόνησης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 12 ακόμη μήνες.
  • Εντός 3 χρόνων από την ημερομηνία έκδοσής της, δεν έχει υποβληθεί αίτηση στον αρμόδιο διαχειριστή για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

Τα παραπάνω τίθενται σε εφαρμογή για τις εν ισχύ άδειες, από την 1/7/2022 και οι προθεσμίες αρχίζουν να υπολογίζονται από την ημερομηνία αυτή. Εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος, η ΡΑΕ με ανακοίνωσή της, αναρτά κατάλογο των αδειών και των αιτήσεων.

Επιπλέον εντός 2 μηνών από την ανακοίνωση της αρχής, οι κάτοχοι των αδειών υποβάλλουν αίτηση για την προσαρμογή αυτών, υποβάλλοντας το σύνολο των προβλεπόμενων εγγράφων και στοιχείων για την έκδοση άδειας αποθήκευσης. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης ή των συνυποβαλλόμενων εγγράφων και στοιχείων εντός των προθεσμιών και κατά τη διαδικασία των προβλεπόμενων, η ΡΑΕ ανακαλεί την άδεια. Ωστόσο μπορεί να υποβληθεί αίτηση κατά της ανάκλησης, εντός προθεσμίας ενός μήνα, από την κοινοποίηση της απόφασης της Αρχής.

Δείτε εδώ αναλυτικά τί προβλέπει το νομοσχέδιο.