04
Αυγ

ΡΑΕ: Επικαιροποίηση αδειών αποθήκευσης και παραγωγής που συνδυάζουν μονάδες ΑΠΕ με αποθήκευση

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σχετικά με την επικαιροποίηση αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και αδειών παραγωγής που συνδυάζουν μονάδες ΑΠΕ με διατάξεις αποθήκευσης, εξέδωσε την εξής συμπληρωματική ανακοίνωση:

Στο πλαίσιο νομοτεχνικών βελτιώσεων που προέβλεψε ο ν.4964/2022 (Α΄ 150) συνεπεία του ν.4951/2022 (Α΄ 129), οι ενδιαφερόμενοι επί εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, συμπληρώνουν και υποβάλλουν το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων των άρθρων 132Ε, 132ΣΤ, εκτός των προβλεπόμενων στις περ. δ), ε) και στ) της παρ. 1 αυτού και 132Ζ, σύμφωνα με τα οποία αξιολογούνται για την έκδοση αδειών αποθήκευσης.

Ως εκ τούτου η ανακοίνωση για την επικαιροποίηση αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδυάζουν μονάδες Α.Π.Ε. με διατάξεις αποθήκευσης διαμορφώνεται ως εξής:

Α.        Κάτοχοι αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 132Η του ν.4001/2011 (Α΄ 179), η ΡΑΕ καλεί τους κατόχους αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας του  Πίνακα 1, οι οποίες έχουν χορηγηθεί για την άσκηση δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάμει της υπό στοιχεία Δ5/Φ1/οικ.17951/8.12.2000 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (Β΄ 1498) και βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ν.4951/2022 (Α΄ 129), να υποβάλουν εντός τριών (3) μηνών από την παρούσα ανακοίνωση, τα κάτωθι έγγραφα, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 132ΣΤ του ν.4001/2011 (Α΄ 179), όπως τελευταία διαμορφώθηκε με το  ν.4951/2022 (Α΄ 129), για την έκδοση αντίστοιχων αδειών αποθήκευσης:

Αναλυτική τεχνική περιγραφή του σταθμού αποθήκευσης, η οποία περιγράφει την τεχνική διαμόρφωση και τον κύριο εξοπλισμό του σταθμού, και παραθέτει:

 • την εγκατεστημένη ισχύ των κύριων συνιστωσών,
 • τη μέγιστη ισχύ έγχυσης και απορρόφησης,
 • την εγγυημένη χωρητικότητα,
 • την αρχική εγκατεστημένη χωρητικότητα των συστημάτων αποθήκευσης,
 • την ενδεχόμενη αναμενόμενη απώλεια χωρητικότητας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σταθμού,
 • τον βαθμό και τη μέθοδο αναπλήρωσης αυτής,
 • τον βαθμό απόδοσης φόρτισης, εκφόρτισης και πλήρους κύκλου,
 • τον βαθμό αυτοεκφόρτισης
 • τις κύριες και βοηθητικές καταναλώσεις και
 • τις προβλεπόμενες αντικαταστάσεις κύριου εξοπλισμού, κατά τη διάρκεια ζωής του σταθμού

Β.        Εκκρεμείς αιτήσεις αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 132Η του ν.4001/2011 (Α΄ 179), η ΡΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους επί των εκκρεμών αιτήσεων αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας του Πίνακα 2, να υποβάλουν εντός τριών (3) μηνών από την παρούσα ανακοίνωση, το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων, όπως αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 132ΣΤ του ν.4001/2011 (Α΄ 179), εκτός των προβλεπόμενων στις περ. δ), ε) και στ) της παρ. 1, όπως τελευταία διαμορφώθηκε με τους ν.4951/2022 (Α΄ 129) και ν.4964/2022 (Α΄ 150), για την έκδοση αντίστοιχων αδειών αποθήκευσης.

Γ.         Κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σταθμών που συνδυάζουν μονάδες Α.Π.Ε. με διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 25Α του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 87 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), η ΡΑΕ καλεί τους κατόχους των εν ισχύ αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σταθμών που συνδυάζουν μονάδες Α.Π.Ε. με διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας του Πίνακα 3 και έχουν λάβει άδεια παραγωγής, σύμφωνα με τον υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/ οικ.17951/6.12.2000 Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β΄ 1498) ή εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ίδιου Κανονισμού, και οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4819/2021 (Α΄ 129) για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), να υποβάλλουν εντός τριών (3) μηνών από την παρούσα ανακοίνωση, αίτηση δυνάμει της οποίας επιλέγουν να υπαχθούν:

είτε:

(I) Στην περίπτωση της παρ. 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) για την έκδοση Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, και η οποία αίτηση συνοδεύεται από:

 • Αναλυτική τεχνική περιγραφή του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την περ.(α) της παρ.2 του άρθρου 19 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) και το Μέρος 2 του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού Βεβαιώσεων
 • Αναλυτική τεχνική περιγραφή του σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 132 ΣΤ του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
 • Εγγυητική επιστολή του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020 (Α΄ 92)

είτε,

(ΙΙ) Στην περίπτωση των άρθρων 132Ε έως 132Ζ του ν. 4001/2011, καταργώντας τις μονάδες παραγωγής από Α.Π.Ε., και η οποία αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα στοιχεία της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 132ΣΤ του ν.4001/2011 (Α΄ 179), όπως τελευταία διαμορφώθηκε με το  ν.4951/2022 (Α΄ 129) για την έκδοση αντίστοιχων αδειών αποθήκευσης.

Δ.         Εκκρεμείς αιτήσεις αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδυάζουν μονάδες Α.Π.Ε. με διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25Α του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 87 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), οι εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4951/2022 (Α’ 129), αιτήσεις για την έκδοση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδυάζουν μονάδες Α.Π.Ε. με διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας  του ΠΙΝΑΚΑ 4, απορρίπτονται.

Οι αιτήσεις καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ανωτέρω περιπτώσεις Α, Β και Γ θα πρέπει να υποβληθούν εντός τριών (3) μηνών από την παρούσα ανακοίνωση, ήτοι έως και την 19η Οκτωβρίου 2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση e-mail info@rae.gr με ένδειξη, ανάλογα την περίπτωση στην οποία ανήκουν:

 • “Επικαιροποίηση αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας”
 • “Επικαιροποίηση εκκρεμών αιτήσεων για άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας”
 • “Επικαιροποίηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδυάζουν μονάδες Α.Π.Ε. με διατάξεις αποθήκευσης”.

Σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων αιτήσεων καθώς και των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών εντός της παραπάνω προθεσμίας των τριών (3) μηνών, η Ρ.Α.Ε. ανακαλεί την άδεια ή απορρίπτει την αίτηση αντίστοιχα.