20
Σεπ

Εγκρίθηκε το σχέδιο ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ για το 2021-2025 – Η ΡΑΕ ζητά εισηγήσεις για τους υποσταθμούς και τη διείσδυση ΑΠΕ

Χάρης Αποσπόρης

Η ΡΑΕ ενέκρινε με απόφασή της το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ για την περίοδο 2021-2025.

Ανάμεσα στα στοιχεία που περιλαμβάνει το σχέδιο, για τις συνδέσεις προβλέπεται δαπάνη 334,6 εκ € για την πενταετία 2021 – 2025, με την υλοποίηση των ακόλουθων εκτιμώμενων ετήσιων μεγεθών κατά μέσο όρο:

21.500 έργων νέων απλών παροχών

4.500 έργων νέων παροχών με δίκτυο

290 km νέου εναέριου δικτύου ΜΤ

85 km αντικατάστασης (ενίσχυσης ή ανακαίνισης) εναέριου δικτύου ΜΤ

12 km νέου υπόγειου δικτύου ΜΤ

470 km νέου εναέριου δικτύου ΧΤ

110 km αντικατάστασης εναέριου δικτύου ΧΤ

85 km νέου υπόγειου δικτύου XΤ

850 νέων Υ/Σ, συνολικής ονομαστικής ισχύος 105 MVA

560 αντικαταστάσεων Μ/Σ Υ/Σ Διανομής, με προσθήκη συνολικής ονομαστικής ισχύος 36 MVA.

Πέραν αυτών, προβλέπονται άλλα 223 εκατ. ευρώ για Ανακαινίσεις ‐ ενισχύσεις, 100 εκατ. για αναβαθμίσεις δικτύων ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές, καθώς και 133 εκατ. για αναβαθμίσεις δικτύων ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η ΡΑΕ καλεί το Διαχειριστή του Δικτύου να προγραμματίσει τα αναγκαία έργα ανάπτυξης του Δικτύου που σχετίζονται με τις διασυνδέσεις με το Σύστημα Μεταφοράς νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου (περιλαμβανομένης της Σκύρου) και του Νοτίου Αιγαίου.

Επίσης, καλείται να επανεξετάζει σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη νεότερα δεδομένα, την αναγκαιότητα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων επαύξησης υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ που σχεδιάζονται με κριτήριο την εξυπηρέτηση αυξημένης διείσδυσης παραγωγής από ΑΠΕ σύμφωνα με τους στόχους του ΕΣΕΚ, των οποίων η έναρξη υλοποίησης προγραμματίζεται το έτος 2023 ή αργότερα βάσει του ΣΑΔ 2021-2025 και να υποβάλει τεκμηριωμένες εισηγήσεις σχετικά στη ΡΑΕ.

Τέλος, ο ΔΕΔΔΗΕ καλείται να υποβάλει στη ΡΑΕ εντός εξαμήνου πλήρη εισήγηση για την ενεργοποίηση των προβλέψεων του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου σχετικά με τις Συμβάσεις Ελέγχου Ζήτησης, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει σχέδιο πρότυπων Συμβάσεων Ελέγχου Ζήτησης και προτεινόμενες ρυθμίσεις για το σύνολο των σχετικών λεπτομερειών εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κώδικα.